progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-04-05

Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z. o. o.

ul. Dęblińska 2A

24-100 Puławy

Tax ID [tax identification number]: 7160004826

Contact person:

Karol Uhle

Tel.:

e-mail: zzzzzz@zzzz_wy.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektu Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach

PROCEEDINGS NO Z16/34540

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: TT/2023/05

Order object:


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektu Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 115 Odporne Lubelskie -zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich. CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 60%
2. Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne 15%
3. Okres gwarancji na inwertery 15%
4. Okres gwarancji na pozostałe urządzenia 5%
5. Okres gwarancji na wykonane prace montażowe 5%

Formal criterias:

  1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika technicznego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831), legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej lub minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym jako instalator systemów fotowoltaicznych lub posiadającą ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych, legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy przy robotach branży elektrycznej lub minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym jako instalator systemów fotowoltaicznych. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 695) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w zakresie przed wejściem w życie ww. ustawy. Spełnianie w/w warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia.

Questions regarding the proceedings "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektu Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...